top of page

Adatvédelmi Tájékoztató

művészeti honlappal kapcsolatos adatkezelésekről

verzió: 1.0

MNB Art and Culture corporate identity elements blue.png
​Adatkezelés főbb szereplői


1.1. Adatkezelő és elérhetőségei
Név: MNB-Ingatlan Kft. (a továbbiakban: MNB-Ingatlan)
E-mail cím: info@mnbingatlan.hu 

1.2. A honlap működtetését támogató adatfeldolgozók 

​Adatkezelés főbb szereplői


1.1. Adatkezelő és elérhetőségei
Név: MNB-Ingatlan Kft. (a továbbiakban: MNB-Ingatlan)
E-mail cím: info@mnbingatlan.hu 

1.2. A honlap működtetését támogató adatfeldolgozók 

MNB Art and Culture corporate identity elements blue.png

Adatvédelmi Tájékoztató

művészeti honlappal kapcsolatos adatkezelésekről

verzió: 1.0

MNB Art and Culture corporate identity elements blue.png

​1. Adatkezelés főbb szereplői


1.1. Adatkezelő és elérhetőségei
Név: MNB-Ingatlan Kft. (a továbbiakban: MNB-Ingatlan)
E-mail cím: info@mnbingatlan.hu 

1.2. A honlap működtetését támogató adatfeldolgozók 

1.3. Címzettek
Az MNB-Ingatlan a jelen tájékoztatóban foglalt adatfeldolgozókon, adatkezelőkön kívül más szervezetek, vagy harmadik személyek részére nem továbbít személyes adatokat.

2. Személyes adatok kezelése


2.1 Tartalmak honlapon, közösségi médiában való közzététele

Amennyiben a honlapon közétett tartalmakat az MNB-Ingatlan megosztja közösségi média felületeken az alábbi adatkezelők merülhetnek fel:
Meta (Facebook és Instagram) használata esetén:

LinkedIn használata esetén:

2.2. Felhasználói regisztráció

2.3. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

Az e-mailes kapcsolattartás során az MNB-Ingatlan a következő adatfeldolgozót veszi igénybe:

2.4. Hírlevél küldés

2.5. Sütik kezelése

3. Adattovábbítás harmadik országba


Az MNB-Ingatlan célja, hogy az Ön személyes adatait ne továbbítsa harmadik országba, azok Magyarországon kerüljenek tárolásra. Ennek ellenére egyes adatkezelők és adatfeldolgozók az Európai Unió területén kívülről látják el tevékenységüket, így esetükben nem zárható ki, hogy személyes adatok harmadik országba kerüljenek továbbításra. 


3.1. Meta (Facebook, Instagram) és LinkedIn
A Meta Platforms Ireland Limited és a LinkedIn Ireland Unlimited Company estében, vagyis amikor az MNB-Ingatlan a közösségi médiában oszt meg tartalmat, nem zárható ki harmadik országba való adattovábbítás. Amennyiben ilyenkor történik harmadik országba adattovábbítás, akkor annak konkrét helyétől függően az adattovábbítás az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések (GDPR 45-46. cikke) alapján történik, ez biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő biztonságát.


Bővebb információikat itt találhat a Facebook adatkezeléséről:

https://www.facebook.com/privacy/policy/version/20220104 


Bővebb információikat itt találhat az Instagram adatkezeléséről:
https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 


Bővebb információikat itt találhat a LinkedIn adatkezeléséről:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


3.2. Outlook 
A Microsoft Corporation mint adatfeldolgozó alkalmazása, vagyis az elektronikus levelezés esetén nem zárható ki harmadik országba való adattovábbítás. Amennyiben ilyenkor történik harmadik országba adattovábbítás, akkor annak konkrét helyétől függően az adattovábbítás az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések (GDPR 45-46. cikke) alapján történik, ez biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő biztonságát.
Bővebb információikat itt találhat a Microsoft adatkezeléséről: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement 


3.3. Wix.com
A Wix.com Ltd mint adatfeldolgozó alkalmazása, vagyis a honlap tárhelyszolgáltatása esetén nem zárható ki harmadik országba való adattovábbítás. Amennyiben ilyenkor történik harmadik országba adattovábbítás, akkor annak konkrét helyétől függően az adattovábbítás az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések (GDPR 45-46. cikke) alapján történik, ez biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő biztonságát.
Bővebb információikat itt találhat az adatkezelésről:
https://www.wix.com/about/privacy 

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 


4.1. Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az MNB-Ingatlan kezeli-e személyes adatait, illetve, ha igen, akkor az adatkezelés lényeges körülményeiről (például az adatkezelés céljáról, jogalapjáról stb.). 


4.2. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, azokat ténylegesen megkapja, illetve másolatot kérjen róluk.  E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


4.3. Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog keretében Ön jogosult arra, hogy kérje:

 • pontatlan adatai kijavítását

 • hiányos adatai kiegészítését


4.4. Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérése esetén az MNB-Ingatlan törölje személyes adatait, ha valamelyik feltétel fennáll:

 • Nincs már szükség a személyes adatokra abból a célból, amiből eredetileg az MNB-Ingatlan gyűjtötte, vagy kezelte.

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és az MNB-Ingatlannak nincs kényszerítő erejű jogos érdeke a további adatkezelésre.

 • Jogellenes adatkezelés esetén.

 • Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

 

Kivételes esetekben még a feltételek fennállása esetén sem törölhetőek az adatai. Így például, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez meg kell őrizni.


4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ha Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, jogosult arra, hogy kérésére az MNB-Ingatlan korlátozza az adatkezelést addig, amíg azokat ellenőrzi. 
Amennyiben az adatkezelés jogellenes, vagy lejárt a tárolási idő, ám Ön jogi igénye érvényesítése érdekében igényli, szintén kérheti az adatkezelés korlátozását az adatok törlése helyett.
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az MNB-Ingatlan csak tárolja az adatait. Nem változtatja meg az adatokat és semmilyen más műveletet nem végez rajtuk.
Abban az esetben az MNB-Ingatlan felhasználhatja korlátozás alá eső adatait, ha ahhoz Ön hozzájárul, vagy:

 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme

 • más személy jogainak védelme érdekében szükséges.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


4.7. Tiltakozáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.
Az MNB-Ingatlan abban az esetben kezelheti mégis személyes adatait, ha: 

 • kényszerítő erejű jogos érdek, vagy

 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt szükséges.

 

4.8. Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

4.9. Érintetti kérelmek teljesítése
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése nem a hatályos adatvédelmi követelményeknek megfelelően történik, kérheti ennek orvoslását. Kérelme beérkezését követően legfeljebb egy hónapon belül válaszol. Ha nem tudjuk teljesíteni kérését vagy annak összetettsége, illetve több kérelem esetén, mennyisége miatt több időre van szükségünk, arról is ezen egy hónapon belül kap információt. Ilyen esetekben a határidő legfeljebb két hónappal hosszabbítható meg.

 

4.10. Jogorvoslathoz való jog 
Joga van ahhoz, hogy panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). A NAIH honlapja: https://naih.hu/

Jogosult bírósághoz fordulni. Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet, amelynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Bővebb tájékoztatás a http://birosag.hu/torvenyszekek oldalon érhető el.

bottom of page